Často kladené otázky k programu kvalifikovaný zaměstnanec

Co je cílem Programu?

Cílem Programu je poskytnout podporu přímým zaměstnavatelům, kteří do ČR potřebují přivést kvalifikované zahraniční pracovníky.
Zefektivnit proces přijímání žádosti o zaměstnanecké karty pro státní občany vybraných třetích států, kteří budou na území ČR vykonávat kvalifikovanou práci na pracovních pozicích, které jsou dle platného znění aktualizované Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO zařazeny do hlavních tříd 4–8.
Program se vztahuje na občany Běloruska, Černé Hory, Filipín, Indie, Kazachstánu, Moldavska, Mongolska, Srbska a Ukrajiny nebo na držitele cestovního pasu vydaného některým z těchto států.

Jaká jsou kritéria, která je potřeba splnit k přihlášení se do Programu?

Program je určen pouze zaměstnavatelům, kteří podnikají v oblasti výroby, poskytování služeb nebo působí ve veřejném sektoru, v zemědělské výrobě nebo v lesnictví a dřevozpracujícím průmyslu nebo jsou výrobcem potravin nebo registrovaným výrobcem hotových krmiv pro zvířata poskytující potraviny.
O zařazení do Programu může požádat zaměstnavatel, který podniká na území ČR minimálně dva roky a je daňovým rezidentem v ČR dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je v ČR registrován jako plátce zdravotního a sociálního pojištění, má vůči státu vyrovnané všechny závazky, zaměstnává aktuálně alespoň 6 osob a splňuje další stanovené podmínky v souladu nařízením vlády, kterým se stanoví maximální počet žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze v daném roce podat na zastupitelském úřadu.
Se zahraničním zaměstnancem musí být uzavřen pracovní poměr na stanovenou týdenní pracovní dobu (plný úvazek) a na dobu alespoň 1 roku. Mzda nebo plat, který bude tento zaměstnanec pobírat po celou dobu trvání pracovního poměru, musí být v minimální výši 1,2 násobku zaručené mzdy odpovídající příslušné skupině prací dle příslušného nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Mzdové kritérium bude kontrolováno při zařazení volného pracovního místa do centrální evidence volných pracovních míst. Zdůrazňujeme, že do Programu nelze zařadit zaměstnavatele, který vykonává zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, s výjimkou činností uvedených v § 43a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. V případech hodných zvláštního zřetele, které posoudí gestor a spolugestoři, lze učinit výjimku a zaměstnavatele do Programu zařadit. Mezi takové důvody patří zejména skutečnost, že zaměstnavatel chce prostřednictvím Programu získávat zahraniční pracovníky výlučně do kmenového stavu a že dočasné přidělování zaměstnanců k uživateli je pouze vedlejší činností tohoto zaměstnavatele, což zaměstnavatel doloží přehledem své zprostředkovatelské činnosti za uplynulé 2 roky.
Stejně tak nebude zařazen zaměstnavatel v případě, jestliže garant nebo některý z participujících ústředních orgánů státní správy má důvodné pochybnosti, zda ve vztahu k nahlášenému uchazeči nepůjde o dočasné přidělení či zastřené zprostředkování zaměstnání. Pracovní pozice, na které má být uchazeč nahlášený zaměstnavatelem do Programu zaměstnán, musí korespondovat s předmětem činnosti zaměstnavatele.

Mohu se odvolat proti zamítnutí žádosti o zařazení do Programu?

Ne, zařazení do Programu je plně v kompetenci garantů a není na něj právní nárok. Rozhodnutí garantů nepodléhá žádnému přezkumu.

Je v rámci Programu stanovaná minimální výše mzdy (mzdové kritérium), kterou musí zaměstnavatel svému budoucímu zaměstnanci garantovat?

Ano, zaměstnanec musí po celou dobu trvání pracovního poměru pobírat mzdu nebo plat v minimální výši 1,2 násobku zaručené mzdy odpovídající příslušné skupině prací dle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Co je to mzdové kritérium?

Jedná se o opatření pro nově příchozí cizince, kteří přichází v rámci Programu. Výdělek na tomto pracovním místě musí odpovídat nejméně 1,2 násobku zaručené mzdy odpovídající příslušné skupině prací podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Je možné podat žádost o zařazení do Programu i v případě, že prozatím nemám vytipovaného konkrétního zaměstnance?

Nikoliv, do Programu zařazujeme pouze zaměstnavatele, kteří již mají vybrány konkrétní zaměstnance, s nimiž hodlají uzavřít pracovní poměr odpovídající podmínkám stanoveným v tomto Programu. Zaměstnavatel může podat žádost o zařazení do Programu pouze za podmínky, že žádá o zařazení alespoň 1 konkrétního uchazeče.

Zprostředkovává Ministerstvo průmyslu a obchodu kontakty pro oslovení potenciálních uchazečů o zaměstnanecké karty, kteří by mohli být zařazení do Programu?

Nikoliv, Ministerstvo průmyslu a obchodu těmito kontakty nedisponuje a nezajišťuje je. Je třeba, aby si zaměstnavatel našel vhodného uchazeče pomocí vlastních prostředků.

Je možné podat žádost o zařazení do Programu i tehdy pokud jsme příslušné místo nevyvěsili na úřadě práce?

Nikoliv, volné pracovní místo musí být uveřejněno na portále Úřadu práce vždy, tak aby mohl proběhnout tzv. test trhu práce, teprve po jeho ukončení je možné zařadit zaměstnavatele do Programu.
Upozorňujeme, že údaje uvedené v nabídce volných pracovních míst v centrální evidenci se musí shodovat jak s údaji uvedenými v žádosti o zařazení do Programu, tak s údaji uvedenými v pracovní smlouvě nebo smlouvě o budoucí pracovní smlouvě, které tvoří jednu z příloh k žádosti o vydání zaměstnanecké karty. Tato skutečnost bude předmětem kontroly ze strany Ministerstva vnitra při rozhodování o udělení zaměstnanecké karty. Dále upozorňujeme, že jakákoliv změna u volného pracovního místa, které je již zařazeno do centrální evidence, znamená zrušení původního volného pracovního místa a má za následek, že test trhu práce začne běžet od začátku. Až po jeho ukončení je opět možné na dané volné pracovní místo zaměstnat cizince ze třetí země.

Budou zaměstnanci Úřadů práce České republiky (dále jen „ÚP ČR“) kontrolovat výši mzdyv Hlášence volného pracovního místa?

V případě, že zaměstnavatel v nově aktualizované Hlášence volného pracovního místa zaškrtl kolonku Program kvalifikovaný zaměstnanec, budou zaměstnanci ÚP ČR kontrolovat zavedení mzdového kritéria alespoň 1,2 násobku zaručené mzdy u nově zařazených cizinců.

Jak má firma postupovat v případě, že žádá uchazeče na volné pracovní místo (dále jen „VPM“), které bylo nahlášeno před zavedením mzdového kritéria a mzda uvedená v Hlášence je nižší, než jakou by měla firma cizinci vyplácet.

ÚP ČR na žádost zaměstnavatele zvýší uvedenou mzdu na alespoň 1,2 násobek zaručené mzdy.
Ano, hlášenka VPM bude upravena BEZ nového testu trhu práce.

Pokud má firma v Hlášence VPM mzdu v rozmezí např. 20 000–35 000 Kč a dle nového nařízení by měla být zaručená mzda (v min. výši 1,2 násobku) rovna 23 820 Kč, lze brát toto jako dostatečné, nebo je nutné v Hlášence uvést „od 23 820 Kč“?

Do Hlášenky je nutné opravit minimální výši mzdy 23 820 Kč. Vrchní limit není stanoven.

Ke kterému dni se bude vztahovat kontrola mzdového kritéria u VPM – ke dni podání žádosti o nové pracovní místo, žádosti o zařazení do některého z programů ekonomické migrace nebo až ke dni nástupu?

Pokud zaměstnavatel hlásí VPM a zaškrtne kolonku Program kvalifikovaný zaměstnanec, budou zaměstnanci ÚP ČR kontrolovat dodržení mzdového kritéria alespoň 1,2 násobku zaručené mzdy. Následně kontrolu dodržení mzdového kritéria alespoň 1,2 násobku zaručené mzdy provádí garanti i zodpovědné resorty v rámci realizace programů ekonomické migrace.

Ve společnosti je nastavena základní mzda 19 850 Kč (pro sk. č. 5). Skutečná mzda je ale vyšší díky dalším bonusům, dietám atd. Je nutné navyšovat základní mzdu na 23 820 Kč nebo se do ní můžou započítávat i bonusy a odměny?

Do započitatelné výše mzdy je možné zahrnout takové složky mzdy, které jsou fakultativní (např. osobní příplatek, prémie a odměny). Nelze do ní započítat povinné služky mzdy, které stanoví §112 odst. 3 zákona č. 262/2006 sb., zákoník práce (tzn. mzda za přesčas, příplatek za práci ve svátek, příplatek za noční práci, příplatek za práci ve ztíženém prostředí, příplatek za práci v sobotu a v neděli). V Hlášence musí být v tomto případě uvedeno minimálně 23 820 Kč.

Jaká je výše 1,2 zaručené mzdy v jednotlivých skupinách prací?

Skupina prací Nejnižší úroveň
zaručené mzdy
Minimální výše mzdy pro
Program kvalifikovaný zaměstnanec
1. 14 600 17 520
2. 16 100 19 320
3. 17 800 21 360
4. 19 600 23 530
5. 21 700 26 040
6. 24 000 28 800
7. 26 500 31 800
8. 29 200 35 040

Výše je odvozena od tzv. nejnižší úrovně zaručené mzdy § 3 Nařízení vlády 567/2009 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

V případě, že je žádost o zařazení do Programu podána v zastoupení, je nutné doložit prostou či ověřenou plnou moc?

Prostou plnou moc.

Je možné podat žádost o zařazení do Programu, pokud máme zájem zaměstnat vysoce kvalifikovaného pracovníka např. na pozici zdravotní sestra nebo systémový analytik?

Nikoliv, tento Program je určen pouze pracovníky, kteří budou vykonávat kvalifikovanou práci na pozicích, které jsou dle platného znění aktualizované Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO zařazeny do hlavních tříd 4–8. K zaměstnávání vysoce kvalifikovaných zaměstnanců (CZ ISCO 1-3) slouží Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec nebo Program klíčový a vědecký personál.

Jak funguje institut hromadné žádosti?

Za hromadnou se považuje žádost, prostřednictvím které zaměstnavatel žádá o zařazení pro 50 a více zaměstnanců najednou. Vedle standardních příloh doloží zaměstnavatel k hromadné žádosti i čestné prohlášení o projednání svého záměru se zaměstnanci ve smyslu ustanovení § 280 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a vyjádření starosty či primátora obce, kde budou cizinci po příjezdu do ČR ubytováni. Vyjádření musí obsahovat explicitní souhlas starosty/primátora obce, s tím, že zaměstnanci budou ubytováni na území příslušné obce, počet pracovníků na které se tento souhlas vztahuje (pokud je známa konkrétní adresa místa pobytu těchto zahraničních pracovníků doporučujeme její uvedení).

Po jakou dobu je zařazení do Programu platné?

Zařazení má platnost po dobu 1 roku.

Jsme společnost, která je již zařazena do Režimu Ukrajina, Režimu ostatní státy nebo Režimu zemědělec. Nyní máme zájem o zařazení uchazeče z jiného třetího státu. Je nutné společně s žádostí o zařazení dokládat všechny povinné přílohy?

Zaměstnavatelé zařazeni ke dni zahájení realizace Programů do „Režimu Ukrajina“, „Režimu Ostatní státy“ nebo „Režimu zemědělec“ jsou od tohoto dne považováni za zařazené do PROGRAMU KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC.
Zařazení do Režimu Ukrajina, Režimu ostatní státy i do Režimu zemědělec je platné po dobu 1 roku. Údaje o zaměstnavateli je zaměstnavatel povinen uvést znovu pouze v případě, že u nich došlo ke změně od data posledního podání žádosti o zařazení do Programu.

Je možné uchazeči nabídnout nový termín podání žádostí na zastupiteském úřadu, v případě, že se ve stanoveném termínu nedostavil?

Termín stanovený zastupitelským úřadem je závazný a nelze jej měnit. V případě, že se uchazeč ve stanoveném termínu nedostaví, termín propadá a uchazeč, bude z Programu vyřazen.

Je právní nárok na účast v programu?

Na účast v Programu není právní nárok.


Často kladené otázky k programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec

Co je cílem Programu?

Cílem Programu je poskytnout podporu přímým zaměstnavatelům, kteří do ČR potřebují přivést vysoce kvalifikované zahraniční pracovníky.
Program není teritoriálně omezen a vztahuje se na zaměstnance ze všech třetích zemí. V případě žádostí  o zaměstnaneckou kartu je u vybraných zemí nařízením vlády stanovena kvóta. Jde o Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO vykonávají činnost v hlavních třídách 1–3 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru;

Jaký je rozdíl mezi Pilotním projektem: Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a Indie (Projekt Ukrajina a Indie) a Programem vysoce kvalifikovaný zaměstnanec?

Program vznikl transformací z Projektu Ukrajina a Indie, která byla provedena v souvislosti s novelou zákona o pobytu cizinců. Zaměstnavatelé, kteří byli zařazeni ke dni zahájení realizace nových vládních programů ekonomické migrace do „Pilotního projektu Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a Indie“ jsou od tohoto dne považováni za účastníky PROGRAMU VYSOCE KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC.

Program není nyní omezen pouze na Ukrajinu a Indii, ale došlo k jeho výraznému teritoriálnímu rozšíření na všechny třetí státy světa (s výjimkou Severní Koreje).

V Programu je napsáno, že zaměstnavatel doloží čestné prohlášení, ve kterém bude uvedeno, že zaměstnanému kvalifikovanému specialistovi bude po celou dobu trvání pracovního poměru garantovat pobírání mzdy/platu odpovídající alespoň výši příslušného průměrného výdělku podle podskupin zaměstnávání CZ-ISCO nebo mzdu/plat ve výši odpovídající alespoň minimální výši stanovené pro modré karty, a to i v případě žadatelů o zaměstnanecké karty. Zmírňuje Program zákonné požadavky pro vydání modré karty? Může si můj budoucí zaměstnanec požádat o vydání modré karty i v případě, že mu budu vyplácet měsíční mzdu ve výši 32 000,- Kč?

V rámci čestného prohlášení o garanci mzdy je zaměstnavateli dána možnost na výběr ohledně garance minimální výše mzdy/platu. Zaměstnavatel si tak může vybrat, zda v případě zaměstnance se zaměstnaneckou kartou mu bude garantovat po celou dobu trvání pracovního poměru mzdu/plat odpovídající alespoň výši příslušného průměrného výdělku podle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO NEBO mzdu/plat ve výši odpovídající alespoň minimální výši stanovené pro modré karty. Pro zaměstnance s modrou kartou je nutné splnit minimální mzdové/platové požadavky vyplývající ze zákonné úpravy – viz níže. Je nutné zdůraznit, že Program nikterak neovlivňuje zákonné požadavky pro získání modré karty. K žádosti o vydání modré karty se na zastupitelském úřadě musí standardně doložit mimo jiné pracovní smlouva pro výkon zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci na dobu nejméně jednoho roku na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu, která dále obsahuje výši sjednané hrubé měsíční nebo roční mzdy odpovídající alespoň výši 1,5 násobku průměrné hrubé roční mzdy vyhlášené sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí.

V Programu se píše, že zaměstnavatel doloží čestné prohlášení o tom, že v období 2 let před podáním žádosti zaměstnal na území ČR alespoň 3 osoby. Jak tomu mám rozumět?

Jedná se o počet zaměstnanců, které zaměstnavatel zaměstnával (na libovolně dlouhou dobu) nebo stále zaměstnává a ze kterých zaměstnavatel odváděl v období 2 let před podáním žádosti odvody na sociálním a zdravotním pojištění.  Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce jsou účastni pojištění, jestliže splňují podmínku uvedenou v § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů a byl jim zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než 10000 Kč. Zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti jsou účastni pojištění, jestliže sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání za kalendářní měsíc činí aspoň částku rozhodnou pro účast na pojištění (dále jen „rozhodný příjem“). Rozhodný příjem činí 2 500 Kč, viz § 6 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Jak postupovat v případě, že má uchazeč zájem o relokaci rodinných příslušníků?

V případě, že by měl uchazeč zájem požádat o relokaci rodinných příslušníků, je nutné tuto informaci uvést již v žádosti o zařazení uchazeče do Programu.
Uchazeč, který byl zařazen do Programu, se dostaví ve stanoveném termínu na příslušný zastupitelský úřad a současně s touto osobou se na zastupitelský úřad dostaví za účelem podání žádosti o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem rodinným jeho rodinný příslušník, který byl rovněž zařazen do Programu.
Do kategorie „rodinný příslušník“ patří: manžel/ka vysoce kvalifikovaného uchazeče (specialisty) nebo nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě tohoto cizince nebo jeho manžela/ky.
Rodinný příslušník žadatele o zaměstnaneckou kartu bude žádat o vízum nad 90 dnů za účelem rodinným. Rodinný příslušník žadatele o modrou kartu bude žádat o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny s držitelem modré karty.

Můžeme podat žádost o zařazení do Programu, pokud máme zájem zaměstnat středně kvalifikovaného pracovníka např. na pozici svářeč či obsluha CNC strojů?

Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec je určen pouze pro vysoce kvalifikované pracovníky (CZ ISCO 1-3), do tohoto Programu nejsou zařazovány středně či nízko kvalifikované profese (CZ ISCO 4-8).

Bude mít nějaký vliv na urychlení zpracování žádosti, když žádost podpoříme dalšími dokumenty (např. smlouva o budoucí smlouvě pracovní, vysokoškolské diplomy, odborné certifikace, apod.)?

Dokumenty, které Program nevyžaduje, nejsou nezbytné. Ačkoli je možné je využít jako podpůrné argumenty, klíčové je, aby žádost splňovala všechny stanovené náležitosti dle Programu. Dokumenty, které uvádíte, budou potřebné spíše pro prokázání kvalifikace samotným cizincem při podání žádosti na zastupitelském úřadě. Pro účely podání žádosti na zastupitelském úřadě je zcela nezbytné mít připravené a doložit všechny náležitosti, které požaduje zákonná úprava, a to jak pro zdravotnické, tak pro všechny další profese.

Žadatel o zaměstnaneckou kartu může doklad o zajištění ubytování a pracovní smlouvu nahradit pouze písemným potvrzením zaměstnavatele.

Jsme společnost, která je již zařazena do Projektu Ukrajina a Indie. Nyní máme zájem o zařazení uchazeče z jiného třetího státu. Je nutné společně s žádostí o zařazení dokládat všechny povinné přílohy?

Zaměstnavatelé zařazení ke dni zahájení realizace do „Pilotního projektu Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajinya Indie“ jsou od tohoto dne považováni za účastníky Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec.

Zprostředkovává Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo Ministerstvo zdravotnictví kontakty pro oslovení potenciálních zahraničních zaměstnanců o zaměstnaneckou nebo modrou kartu, kteří by mohli být zařazení do Programu?

Nikoliv, Ministerstvo průmyslu a obchodu ani Ministerstvo zdravotnictví těmito kontakty nedisponuje a nezajišťuje je. Je třeba, aby si zaměstnavatel našel vhodného uchazeče pomocí vlastních prostředků.


Často kladené otázky k Programu klíčový a vědecký personál

Co je hlavním cílem Programu klíčový a vědecký personál a v čem přesně spočívá zefektivnění celého procesu vyřízení žádosti o pobytové oprávnění?

Cílem Programu klíčový a vědecký personál (dále jen „Program“) je poskytnout podporu významným českým a zahraničním investorům, výzkumným organizacím, technologickým společnostem a společnostem typu start-up, které do ČR potřebují přivést cizince v postavení statutárních orgánů, manažery či specialisty na pozicích zařazených v klasifikaci CZ ISCO do hlavních tříd 1–3 společně s jejich nebližšími rodinnými příslušníky. Účastníkům programu je garantována možnost přednostního podání žádosti o pobytové oprávnění na zastupitelském úřadu a jeho zrychlené vyřízení ve lhůtě 30 dnů.

Jaké jsou lhůty Programu?

Obvyklý časový průběh je následující:

Zařazení zaměstnavatele do Programu, v případě, že je žádost podána kompletně – do následujícího pracovního dne.
Oslovení zaměstnavatele (kontaktní osoby uvedené v žádosti) příslušným zastupitelským úřadem v zahraničí za účelem přidělení vhodného termínu pro podání žádosti o vydání o pobytové oprávnění pro jejich budoucího zahraničního zaměstnance – do 7 pracovních dnů od zařazení zaměstnavatele do Programu.
Termín pro podání žádosti o pobytový titul – do 7 pracovních dnů od oslovení uchazeče.

Řízení o žádosti o vydání pobytového oprávnění pro zahraničního pracovníka podléhá režimu zákona o pobytu cizinců, správnímu řádu se stanovenými výjimkami. Samotné zařazení do programu ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu nebo Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest (dále jen „Agentura CzechInvest“) ještě nemusí s jistotou znamenat, že cizinec pobytové oprávnění obdrží.

Zdůrazňujeme však, že garance vyřízení žádosti o pobytové oprávnění do 30 dní odpovídá času potřebnému pro zpracování kompletních a řádně vyhotovených žádostí a do značné míry závisí i na připravenosti uchazečů na oslovení ze strany zastupitelského úřadu po vydání rozhodnutí reagovat.

Zaměstnanec Zaměstnanecká karta
Modrá karta
Vyslaný zaměstnanec
Zaměstnanecká karta + povolení k zaměstnání*
Vnitropodnikově převedený zaměstnanec

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

Statutární orgán Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání
RODINNÝ PŘÍSLUŠNÍK Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem rodinným
RODINNÝ Povolení k dlouhodobému pobytu za RODINNÝ Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny (pouze s držitelem modré karty nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance)

Můžeme podat žádost o zařazení do Programu, pokud máme zájem zaměstnat středně kvalifikovaného pracovníka např. na pozici svářeč či obsluha CNC strojů?

Ne, bohužel to není možné. Program klíčový a vědecký pracovník je určený pro zahraniční pracovníky, kteří budou na území ČR vykonávat vysoce kvalifikovanou práci na pozicích manažera, specialisty či statutárního orgánu společnosti, tj. na pozicích, které jsou dle aktualizované klasifikace zaměstnání umístěné v hlavních třídách 1 – 3 CZ-ISCO v níže uvedených kategoriích:

  1. Zákonodárci a řídící pracovníci
  2. Specialisté
  3. Techničtí a odborní pracovníci

s výjimkou zaměstnanců vykonávajících zdravotnické profese, pro které je určen výhradně Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec.

Pro jaké typy společnosti/organizací je Program určen a jaká specifická kritéria musí zaměstnavatel splňovat?

Níže uvádíme typy zaměstnavatelů a kritéria, která je nutno splnit pro zařazení do Programu

Investor – zahraniční obchodní společnost, která má v ČR svou organizační složku nebo je kapitálově propojená s obchodní společností usazenou v ČR (propojení typu mateřský – dceřiný podnik, koncern, holding nebo trust), jejímž prostřednictvím realizuje svou investici. Pravidla Programu se obdobně vztahují i na obchodní společnost založenou nebo usazenou v ČR, která má svou organizační složku mimo území ČR nebo je kapitálově propojená s obchodní společností usazenou mimo území ČR. Podmínkou je, že tento typ zaměstnavatele musí působit v ČR alespoň 1 rok a zaměstnávat ke dni podání žádosti alespoň 50 osob v ČR a 250 osob celosvětově.

Výzkumná organizace zapsaná v Seznamu výzkumných organizací vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 33a zák. č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje. Seznam je dostupný zde: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/seznam-vyzkumnych-organizaci

Technologická společnost – obchodní společnost, která  uzavřela smlouvu o spolupráci v oblasti vědy a výzkumu s výzkumnou organizací zapsanou v Seznamu výzkumných organizací.

Nově založená společnost – obchodní společnost s oprávněným očekáváním zastoupení cizích státní příslušníků ve statutárních orgánech nebo na pozicích klíčových specialistů, se záměrem do dvou let od zápisu do obchodního rejstříku zaměstnat minimálně 20 zaměstnanců (společnost v oblasti „IT/SW development“ minimálně 10 zaměstnanců). Nově založená společnost by měla požádat o investiční pobídku nebo doložit smlouvu o zajištění prostor pro podnikání.

Start-up – nově založená společnost vyvíjející produkt nebo službu, které jsou místně a časově unikátní, jedinečným a inovativním způsobem řeší daný problém, má potenciál rychlého růstu z hlediska tržeb a zákazníků a stojí především na zakladatelích a většinou pro svůj další růst a uvedení produktu na trh potřebuje investici. Start-up musí splnit následující kritéria: uzavřít smlouvu o inkubaci s inkubátorem zařazeným do seznamu inkubátorů a technologických investorů, nebo být kapitálově propojen s technologickým investorem zařazeným do téhož seznamu.

Je možné uchazeči nabídnout nový termín podání žádostí na příslušném zastupitelském úřadě, v případě, že se ve stanoveném termínu k podání žádosti o vydání pobytového oprávnění nedostavil?

Termín stanovený příslušným zastupitelským úřadem je závazný a nelze jej měnit. V případě, že se uchazeč na zastupitelský úřad nedostaví, termín propadá a uchazeč bude z Programu vyřazen.

Mohu podat žádost o zařazení do Programu i v případě, že prozatím nemám vytipovaného konkrétního zahraničního zaměstnance?

Nikoliv, do Programu zařazujeme pouze zaměstnavatele, kteří mají vybrány konkrétní zaměstnance, s nimiž hodlají uzavřít pracovní poměr odpovídající podmínkám stanoveným v Programu.

Mohu podat žádost o zařazení do Programu elektronicky?

Ano, žádosti o zařazení do Programu je možné zaslat pouze elektronicky garantům Programu, a to dle typu zaměstnavatele.

V případě, že je žádost o zařazení do Programu podána v zastoupení, je nutné doložit prostou či ověřenou plnou moc?

Prostou plnou moc.

Bude mít nějaký vliv na urychlení zpracování žádosti, když žádost podpoříme dalšími dokumenty (např. smlouva o budoucí smlouvě pracovní, vysokoškolské diplomy, odborné certifikace, apod.)?

Dokumenty, které Program nevyžaduje, nejsou nezbytné. Ačkoli je možné je využít jako podpůrné argumenty, klíčové je, aby žádost splňovala všechny stanovené náležitosti dle Programu.

Jsme společnost, která je již zařazena do projektu Fast Track/Welcome package pro investory. Nyní máme zájem o zařazení uchazeče z jiného třetího státu. Je nutné společně s žádostí o zařazení dokládat všechny povinné přílohy?

Zaměstnavatelé zařazení ke dni zahájení realizace do projektů „Fast Track: Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné a lokalizované zaměstnance a statutární orgány zahraničních investorů“ nebo do projektu „Welcome Package pro investory“ jsou od tohoto dne považováni za účastníky PROGRAMU KLÍČOVÝ A VĚDECKÝ PERSONÁL.

Zařazení do Programu je platné po dobu 1 roku. Zaměstnavatel není povinen přikládat přílohy k další žádosti o zařazení do Programu, a to po
dobu 1 roku.

Zprostředkovává Ministerstvo průmyslu a obchodu kontakty pro oslovení potenciálních zahraničních zaměstnanců o zaměstnaneckou nebo modrou kartu, kteří by mohli být zařazení do Programu?

Nikoliv, Ministerstvo průmyslu a obchodu těmito kontakty nedisponuje a nezajišťuje je. Je třeba, aby si zaměstnavatel našel vhodného uchazeče pomocí vlastních prostředků.

V Programu je napsáno, že zaměstnavatel doloží čestné prohlášení, ve kterém bude uvedeno, že zaměstnanému kvalifikovanému specialistovi bude po celou dobu trvání pracovního poměru garantovat pobírání mzdy/platu odpovídající alespoň výši příslušného průměrného výdělku podle podskupin zaměstnávání CZ-ISCO nebo mzdu/plat ve výši odpovídající alespoň minimální výši stanovené pro modré karty, a to i v případě žadatelů o zaměstnanecké karty. Zmírňuje Program zákonné požadavky pro vydání modré karty? Může si můj budoucí zaměstnanec požádat o vydání modré karty i v případě, že mu budu vyplácet měsíční mzdu ve výši 32 000,- Kč?

V rámci čestného prohlášení o garanci mzdy je zaměstnavateli dána možnost na výběr ohledně garance minimální výše mzdy/platu. Zaměstnavatel si tak může vybrat, zda v případě zaměstnance se zaměstnaneckou kartou mu bude garantovat po celou dobu trvání pracovního poměru mzdu/plat odpovídající alespoň výši příslušného průměrného výdělku podle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO NEBO mzdu/plat ve výši odpovídající alespoň minimální výši stanovené pro modré karty. Pro zaměstnance s modrou kartou je nutné splnit minimální mzdové/platové požadavky vyplývající ze zákonné úpravy – viz níže. Je nutné zdůraznit, že Program nikterak neovlivňuje zákonné požadavky pro získání modré karty. K žádosti o vydání modré karty se na zastupitelském úřadě musí standardně doložit mimo jiné pracovní smlouva pro výkon zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci na dobu nejméně jednoho roku na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu, která dále obsahuje výši sjednané hrubé měsíční nebo roční mzdy odpovídající alespoň výši 1,5 násobku průměrné hrubé roční mzdy vyhlášené sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí.

Podmínku garance výše požadované mzdy nemusí splnit cizinec v postavení statutárního orgánu nebo zahraniční pracovník vnitropodnikově převedený nebo vyslaný do ČR, který bude působit na pozici manažera nebo specialisty, protože na území ČR neuzavírá pracovněprávní vztah.

Je možné podat žádost o pobytové oprávnění, i když nesplňuji kritéria Programu?

Ano, ale nikoliv v rámci Programu. I když zaměstnavatel nenaplňuje kritéria Programu, může jeho budoucí zaměstnanec podat žádost o pobytové oprávnění v rámci tzv. zbytkových kapacit plynoucích z nařízení vlády, kterým se stanoví počty žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadě, a to na základě podmínek stanovených Ministerstvem zahraničních věcí pro získání termínu pro podání žádosti o pobytové oprávnění.